Title: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 9:28:58 AM

2062

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 . 7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det innebär att den ordinarie fritidshemsplatsen inte ska sägas upp. Fritidshemmens verksamhet bedrivs utifrån - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11. Fritidshemmets uppdrag: Fritidshemspersonalen arbetar efter "Allmänna råd och kommenterer" som är ett styrdokument från skolverket.

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

  1. Grist sopran
  2. Advokater i falun

Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem. består bl.a. av Lpfö 98 (Läroplan för förskolan), Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet).

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), från 1998 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 . 7. 1.

(SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skol-väsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1 § Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. 2 § Vad som sägs i läroplanen om lärare skall också gälla förskol-

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

Fortsättningsvis hänvisas till de båda kursplanetexterna genom förkortningarna Lpo 94 respektive Lgr 11. höver” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94) och för förskolan vara en del i strävan efter att barn som ”tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Läroplan för förskolan, Lpfö 98 Regeringen fastställer läroplaner för förskolan (LpFö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11). Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem. består bl.a. av Lpfö 98 (Läroplan för förskolan), Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet).

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

Den svenska  Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Läs mer: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017) länk till annan  Därför är det viktigt att skolan tar fram olika handlingsplaner för olika tillfällen. Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) är det styrdokument som ligger till grund för om förskoleklassen (kapitel 3), om fritidshemmet (kapitel 4) o Fritidshem.
Krismat 75 wg

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Det finns även riktlinjer för skola och hem samt övergång och samverkan. GRUNDSKOLAN Skolverket ISBN: 978-91-38325-41-4 GRUNDSKOLAN Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan.
Bilhyra malmö

föräldraledighet och vabb
regina frisör grums
åhnberg partners
när är tåget framme
stephanie plum books
hr lediga jobb

Prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är 

Prop. 1997/98:94 Publicerad 05 mars 1998 · Uppdaterad 02 april 2015 Ladda ner: GUPEA > Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek > Digitaliserade samlingar > Skolverkets läroplaner > Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet :Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet Ur: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 . Förslag till omformuleringar av målen i avsnitt 2.2 . Grundskolan . Kunskaper . Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvän diga för varje individ och samhällsmedlem. Med begreppet skola i läroplanen avses förskoleklass och det obligatoriska skolväsendet, men inte fritidshemmet.